Page 3 - VERBORGEN PARELS | VERRASSEND RIVIERENLAND
P. 3

Voorwoord

    FruitDelta Rivierenland is een vruchtbare delta met een groot economisch
    potentieel. Vanuit deze visie werken wij, de acht gemeenten van Regio
    Rivierenland, samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek, organisaties
    en ondernemende inwoners, aan de economische ontwikkeling van Rivieren-
    land. De focus ligt daarbij op de drie speerpunten Agribusiness, Economie &
    Logistiek en Recreatie & Toerisme.

    Ons economisch ambitiedocument is de bouwsteen voor afstemming met de andere
    samenwerkingspartners. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een belangrijk
    instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren die gericht zijn op economische
    innovatie. FruitDelta Rivierenland is toe aan een herijking van de economische ambi-
    ties voor de komende vier jaar (2021-2024), maar ook van strategische opgaven voor
    de langere termijn. Door de coronacrisis heeft het belang van strategische keuzes
    voor de toekomst een extra dimensie gekregen. Meer dan ooit komt het er op aan het
    - economisch - potentieel van onze vruchtbare regio maximaal te benutten.  Hans Beenakker
                                       Voorzitter Regio Rivierenland
    Dat potentieel is er volop! Honderden bedrijven zijn de motor van onze regionale  Voorzitter FruitDelta Rivierenland
    economie. Door deze bedrijven in beeld te brengen, maken we zichtbaar waar de
    toekomstkracht ligt van FruitDelta Rivierenland. Prof.dr. Gert-Jan Hospers van Stad
    en Regio heeft voor ons deze ‘verborgen parels’ verkend. Uit zijn onderzoek zijn 100
    regionaal verbonden bedrijven naar voren gekomen die op een onderscheidende
    manier bijdragen aan onze economische speerpunten en die nog niet zo bekend zijn.
    Wij zijn trots op deze parels. En zij mogen dat ook zijn. Ze laten zien waar onze regio
    sterk en onderscheidend in is. Deze verkenning biedt volop aanknopingspunten om
    de komende jaren samen verder te werken aan ontwikkeling van onze mooie regio.    > LEESWIJZER: GEEN RANGLIJST, MAAR EEN OVERZICHT!  De bedrijven zijn ingedeeld naar speerpunt. Sommige bedrijven
    In de rest van dit rapport passeren de geselecteerde verborgen  worden getypeerd als opvallend met duidelijk een potentie voor de
    parels de revue. We hanteren daarbij een vast stramien. Om te  regionale economische ontwikkeling, maar kunnen niet onder één
    beginnen wordt elke gemeente kort getypeerd aan de hand van  van de drie speerpunten worden ingedeeld. Per gemeente wordt
    circa 25 bedrijven uit de groslijst die we aan het begin van onze  zo’n bedrijf aangeduid als zogeheten ‘witte raaf’.
    zoektocht hebben gemaakt. Daarna volgen in alfabetische volgorde  Het moge duidelijk zijn dat de lijst allesbehalve objectief is. Maar
    portretjes van de bedrijven die wat ons betreft de titel ‘verborgen  vanaf het begin van de exercitie was dat ook niet de bedoeling.
    parel’ verdienen. Bij elke organisatie worden de locatie, het logo en  Laat de lijst - die geen ranglijst is,maar een overzicht! - vooral een
    de website vermeld, gevolgd door een argumentatie waarom de  aanmoediging zijn om verder te zoeken naar verborgen parels in de
    parel zo bijzonder is.
                               regio Rivierenland.

                                            VERRASSEND RIVIERENLAND   3
   1   2   3   4   5   6   7   8