Parel van de Betuwe

De Parel van de Betuwe is gestart, je zou bijna kunnen zeggen ‘ontstaan’, in 1990, als een muziekconcours waarvoor hoofdzakelijk pop- en lichte muziekgroepen intekenden.
In een gesprek tussen enkele jongerensozen en naar aanleiding van de vraag van musici om een podium werd een avond georganiseerd, waarbij de medewerkers van lokale radiostations de optredens gingen opnemen en er ook een jury werd samengesteld om een winnaar te kiezen. Er waren snel een aantal aanmeldingen en een tweede en een derde avond werden georganiseerd. Op de drie avonden, direct omgedoopt in voorronden werd een winnaar gekozen en een finale werd georganiseerd. Er was meteen een goed publieke belangstelling. Zaalhouders blij, jonge popgroepen blij, publiek blij. Ziehier de simpele formule die in de jaren daarna met een verbeterde organisatie uitgroeide tot een fenomeen waarvoor bijvoorbeeld in 1994 alleen al 130 bands inschreven, met 7 voorronden, met 2 halve finales en een enorm grote finale in een sporthal in Culemborg.

Oprichting van de stichting
Op dat moment, in 1994, was het basisteam binnen de werkgroep die de Parel organiseerde, van mening dat de organisatie zoveel activiteiten organiseerde dat het beter was om daarvoor een privaatrechtelijk organisatie in het leven te roepen. Dat was het moment van de oprichting van de Stichting Parel van de Betuwe. Het basisteam waren de in de statuten genoemde bestuursleden. Het bestuurssamenstelling is momenteel: C.A. Zaaijer, voorzitter en M. Kunst, penningmeester.

Splitsing in twee afdelingen 1995-2000
Door de vele inschrijvingen en de criteria om door de noodzakelijk geworden selectie te komen lukte het vele jonge en beginnende muziekgroepen niet meer om zelfs maar door te dringen tot de voorronden van de Parel. Dat was reden om in 1995 een ‘jongerenafdeling’ op te richten in samenwerking met de regionale afdeling van de kunstbende. Dat werd de Parelbende. Deze werd georganiseerd door een van de bestuursleden van de Parel in samenwerking met lokale en regionale muziekscholen. In de jaren daarna is de selectie bij beide activiteiten steeds strenger geworden op het ‘regionaal’ zijn. Daartoe is een reglement gemaakt. Groepen van ver buiten de streek werden al helemaal niet meer toegelaten. Later werden ook groepen uit de randgemeenten van de Betuwe geweerd. De Parel van de Betuwe moest ook echt uit de Betuwe komen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal aanmeldingen geleidelijk is afgenomen. Sinds 2000 waren 2 competities niet meer ‘nodig’, en sinds 2005 blijft het aantal aanmeldingen ongeveer gelijk.

Jaren 2002-2004
Van de oorspronkelijke werkgroep hadden de afgelopen jaren steeds meer mensen afscheid genomen. Twee werkgroepleden bleven slechts over en dat was ook meteen het bestuur. Het lukte niet om nieuwe leden te werven. Er werd zeer weinig tot geen wervingswerk gedaan in deze gemankeerde werkgroep, en toch kwamen inschrijvingen binnen. Minder dan voorgaande jaren, maar teveel om niets mee te doen. Principe-besluit: als er dan spontaan al zoveel inschrijvingen zijn , dan organiseren we toch een kleine Parel.
In 2002 en 2003 waren er helemaal geen voorronden, maar waren er alleen finales. Daaraanvooraf gegaan door een Pareldag met diverse workshops, sessies, audio- en video-opnames. Dit fenomeen werd overgenomen van de Parelbende waarbij voor de jonge bands workshops, foto- shoots en interviews gebruikelijk activiteit waren. Omdat in 2002 en 2003 deze aanpak bijzonder gewaardeerd werd door de musici, werd dit een blijvertje tot op de dag van vandaag. ( De KickOff )

Vanaf 2005
Er was sprake van nieuw elan in de Parelwerkgroep. Een stagiaire en enkele nieuwe jonge vrijwilligers trokken de kar en opmerkelijk waren er ook veel nieuwe en jonge bandjes die inschreven. Een totale verjonging. De Parel werkte voor het eerst samen met de Plantage, centrum voor de kunsten in Tiel, en werd van daaruit ondersteund. Sinds die tijd loopt de Parel weer prima en in vergelijking met veel andere bandwedstrijden in Nederland genoot de Parel ook een behoorlijke publieke belangstelling. Het bestuur dat zo lang had aangestuurd op verjonging in de Parelwerkgroep was daar eindelijk in geslaagd. Zoals gehoopt leverde deze nieuwe impuls een flink aantal nieuwe en actieve jaren met nieuwe elementen. De Parel bleek een zeer stabiele en blijvende waarde voor jonge musici, nieuwe bands in de Betuwe.

Van 2011 tot 2014
Sinds 2011 is de samenstelling van de Parelwerkgroep enigszins gewijzigd. De groep bestaat sinds die tijd nog meer uit uitvoerders dan voorheen. Die werkgroep doet jaarlijks haar werk, het organiseren van een muziekwedstrijd, doet dat goed, maar er verandert opvallend weinig van het ene op het andere jaar. Het in de oude doelstelling genoemde bevorderen was niet zichtbaar. Het zou goed zijn om opnieuw van lijnen uit te zetten en de richting daarvan te bepalen.
Zo is het bestuur in 2013 gestart met meer intensiteit dan voorheen ideeën en activiteiten aan de werkgroep voor te leggen. Dit is vooral in gang gebracht sinds het moment dat er een 25-jarig jubileum in zicht kwam, een mijlpaal die doet inzien dat de Parel beslist een maatschappelijke en culturele waarde heeft.

De doelstelling herbezien
De Parel is begonnen als bandjeswedstrijd vanuit enkele zaalhouders en jongerensozen in de Betuwe, maar op het moment dat het een stichting werd in 1995 had de Parel ook en vooral een podiumfunctie voor jonge- en amateur-musici, die zich daardoor kunnen presenteren aan het Betuwse publiek.

Aan een goede jurering en daarmee een goede feedback voor de bands is altijd veel aandacht besteed. Ook dat is een deel van de doelstelling van de Parel geworden.
Ook ‘nazorg’ heeft een plaats gekregen in de Parel. De te winnen prijzen waren zaken waarmee je verder kon komen: studiotijd en optredens.

Ieder jaar speelt de winnaar op Appelpop, nu een zeer groot festival, dat in de beginjaren hoofdzakelijk muziekgroepen uit de voorronden van de Parel selecteerde. Appelpop is al lang niet regionaal meer, maar een landelijk zeer groot gratis toegankelijk festival, zelfs internationaal genomineerd voor diverse prijzen. Een geweldig doel voor muziekgroepen in de Parel om zich op te focussen.

De oude doelstelling in de statuten is gebaseerd op de werkwoorden organiseren en bevorderen. In de loop van de jaren is het ‘bevorderen’ verder uitgewerkt naar talent-ontwikkelen en talent- ondersteunen.
Dit is niet in de laatste plaats het resultaat van de nauwe samenwerking met andere organisaties als De Plantage, centrum voor de kunsten in Tiel, Twentietoe, Appelpop, en de cultuurcoach jongeren-participatie.

Jubileumjaar 2014
Getriggerd door het aanstaande jubileumjaar in 2013 heeft het bestuur het initiatief genomen om de toekomst van de Parel onder de loep te nemen en waar mogelijk extra leven in te blazen. Nieuwe acties, nieuwe voornemens

– Er wordt een jubileumboek gemaakt waarin 25 jaar Parelgeschiedenis wordt vastgelegd.

– Vanuit dat boek wordt een verbinding gelegd met de website, waar jaarlijks een community wordt gevormd met de deelnemers van dat jaar en waar een digitaal archief wordt gecreëerd waar de Betuwse muzikanten van alle tijden een plaats krijgen

– het bestuur neemt zich in het zicht van de 25-ste editie zeer serieus en start een zelf- onderzoek op stuurkracht, vorm en samenstelling.

– de Parel neemt weer een eigen bankrekening met online betalingsmogelijkheden in de eerste plaats voor het jubileumboek en ten tweede voor donaties.

– De Parel benadert een aantal kandidaten voor een comité van aanbeveling.

– De Parel doet een aanvraag om culturele ANBI te worden.

– De Parel zoekt naar samenwerking met meer instellingen en gemeenten

– De Parel zoekt naar mogelijkheden om het aantal voorronden iets te verhogen en de uitstraling te vergroten

– Het Parelbestuur zal regelmatig ideeën en plannen ter uitvoering voorleggen aan de werkgroep

Beleid, werkgroep, bestuur.
De Parelwerkgroep is het kloppende hart van de stichting. De motor die jaarlijks de Parel uitvoert. De werkgroep bestaat momenteel uit 8 personen. Met een stabiele kern en met bij tijd en wijle een aan- of afmelding. In dit team worden jaarlijks vaak spontaan plannen gemaakt, plannen besproken, voorstellen voorgelegd en keuzes gemaakt, en de resultaten geëvalueerd. Van jaar op jaar vinden daardoor kleine veranderingen plaats. Op zeer natuurlijke wijze wordt er doorontwikkeld. De richting is duidelijk. De doelen zijn bekend.
Het bestuur is altijd op de hoogte van de plannen. Dit is niet verwonderlijk want bestuursleden doen vaak ook mee in de werkgroep. Bijsturen door het bestuur komt nauwelijks voor. De rol van het bestuur bestaat uit het alert maken op mogelijkheden en het inbrengen van nieuwe ideeën. Er is geen sprake van enig dwingend karakter. Dat zou ook niet kunnen werken. De realiseerbaarheid is zeker altijd een item. Alleen dan is sprake van nieuw beleid als ook de daarbij noodzakelijke middelen worden aangereikt.
Middelen is hierbij een rekbaar begrip. Van meer mensen tot meer geld.

Dit is de Parel:
De Parel van de Betuwe is een muziekwedstrijd die jaarlijks plaatsvindt en bestaat uit een KickOff, enkele voorronden en een Finale.
Als de omstandigheden ( middelen ) het mogelijk maken, wordt in en om de bovenstaande formule beperkte vergrotingen, verbredingen en verdiepingen toegepast, echter niet meer dan de omstandigheden ( middelen, waaronder ook menskracht ) dat toelaten.

Beloningsbeleid. Begroting. ( zie onder)
De Parel werkt jaarlijks met een nul-begroting, dwz. Bij de start is er geen geld, tijdens de rit wordt er geld gegenereerd, dit geld wordt weer volledig besteed in de organisatie. Dit is het financiële aspect van opdracht aan de werkgroep. Deze opdracht wordt jaarlijks nagenoeg perfect uitgevoerd. Kleine tekorten en kleine tegoeden werden en worden verwerkt in de administratie binnen de budgetten van de Cultuurcoach Jongeren van de Plantage, centrum voor de kunsten te Tiel. Zowel de werkgroep als het bestuur bestaan uit vrijwilligers zonder enige vorm van beloning.

Voornemen jubileumboek 2014

Om het jubileumboek te realiseren wordt eenmalig aan crowdfunding en fondswerving gedaan. De begroting daarvan staat volledig los van de uitvoering van de muziekwedstrijd.
De begroting daarvan zal geen verlies of te goed opleveren.

Begroting 2018

De begroting voor 2018 is te downloaden in PDF formaat, om dit te openen is adobe reader vereist.

Begroting 2018

Geschiedenis, Doel en Beleid
December 2014

“De stichting heeft ten doel: het organiseren en bevorderen van muziekactiviteiten in de Betuwe en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”

Zo is de doelstelling geformuleerd door notaris te Culemborg Mr. F. Ton in 1994.

Top